Metodyka SCRUM w zarządzaniu projektami z Bitrix24

Elastyczne podejście do organizacji pracy

Metodyka Scrum to dynamiczne podejście do zarządzania projektami, które umożliwia zespołom skuteczne i elastyczne dostarczanie wartościowych produktów. Została stworzona, aby radzić sobie ze zmiennymi warunkami rynkowymi i umożliwić adaptację do zmieniających się potrzeb klientów. Scrum wywodzi się z dziedziny rozwoju oprogramowania, ale z powodzeniem znalazł zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie kompleksowe projekty wymagają szybkiego dostarczania rezultatów.
Centralnym punktem w metodologii Scrum jest zrozumienie, że wymagania projektu mogą się zmieniać, a cel projektu może wymagać dostosowania w trakcie jego trwania. W związku z tym Scrum promuje elastyczność i dostarczanie produktów w regularnych, krótkich okresach zwanych sprintami.

Kluczowe elementy metodyki SCRUM

Scrum Master: Osoba odpowiedzialna za zrozumienie i wprowadzanie zasad Scrum w zespole. Scrum Master wspomaga zespół w eliminowaniu przeszkód, które mogą utrudniać postęp projektu.
Product Owner: Osoba reprezentująca interesy klienta i definiująca priorytety produktu. Product Owner jest kluczowym uczestnikiem w ustalaniu, co jest najważniejsze do zrobienia.
Zespół Scrumowy: Grupa specjalistów pracujących nad dostarczaniem produktu. Zespół Scrumowy jest samoorganizujący się i odpowiedzialny za dostarczanie wartości na koniec każdego sprintu.
Sprint: Określony, krótki okres czasu, podczas którego zespół Scrumowy pracuje nad dostarczeniem konkretnego, ukończonego produktu.

Podstawowe zasady SCRUM

Iteracyjność
Projekty są dzielone na krótkie iteracje, aby umożliwić szybkie dostarczanie wartości.
Inspekcja i Adaptacja
Scrum zachęca do regularnej inspekcji postępu projektu i dostosowywania działań w oparciu o uzyskane wyniki.
Transparentność
Wszystkie informacje dotyczące postępu projektu są dostępne dla zespołu i interesariuszy.
Priorytety
Zespół skupia się na realizacji najważniejszych zadań według ustalonych priorytetów.

SRCUM w Bitrix24

Metodyka Scrum jest nieustannie rozwijającym się podejściem do zarządzania projektami, które oferuje organizacjom elastyczność i zdolność do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. Jej skoncentrowane podejście na wartości i efektywnym dostarczaniu produktów sprawiło, że jest jednym z najczęściej stosowanych podejść w dzisiejszym świecie projektów.

SRCUM w Bitrix24: elastyczne zarządzanie projektami

Bitrix24 oferuje szereg funkcji wspierających zespół podczas całego cyklu zarządzania projektem w wykorzystaniem elementów metodyki SCRUM od powołania projektu i zespołu projektowego przez planowanie, realizację i finalizację projektu. Poniżej przedstawiamy funkcje które oferuje system.

Powołanie projektu i zespołu

Bitrix24 oferuje kreator do powołania projektu. W trzech krokach zespół może zdefiniować takie parametry jak czas trwania projektu, długość trwania sprintów, komponenty z jakich będzie się składał projekt potrzebne podczas prac projektowych oraz zaprosić pracowników do projektu i przypisać im odpowiednie role takie jak właściciel projektu, Scrum master, osoby realizujące zadania (zespół Srcumowy) i interesariuszy.

SCRUM Bitrix24

Planowanie sprintów i zadań

Na etapie planowania zespół ma do dyspozycji w Bitrix24 rejestr gdzie są definiowane epiki i zadania. Każde zadanie może zostać przypisane do odpowiedniego epica i tagu aby w łatwy sposób zobaczyć jakiego obszaru dotyczy. Zarządzajacy projektem mogą też dla każdego zadania dopisywać story pointy które określają poziom skomplikowania danego zadania w rejestrze oraz określić definition of done czyli kryteria odbioru niezbędne do zakończenia zadania . Z elementów rejestru definiowany jest dany sprint. Metodą przeciągnij i puść zadania są przypisywane do planowanego sprintu i do osób odpowiedzialnych za ich realizacje. Scrum Master rozpoczyna wybrany sprint a zespół przystępuje do realizacji zadań.

SCRUM Bitrix24

Wykonanie sprintu

W zależności od długości sprintu członkowie zespołu mają czas na wykonanie przypisanych do nich zadań. Na poziomie każdego zadania Bitrix24 umożliwia komunikację pomiędzy członkami zespołu która może się odbywać z wykorzystaniem komentarzy, czatu i rozmów wideo. Taka komunikacja też jest możliwa na tablicy aktualności w projekcie. Zespół może też pracować na dokumentach udostępnionych w ramach projektu czy zadania. Zrealizowane zadania są przenoszone do odpowiedniego etapu z potwierdzeniem zdefiniowanych kryteriów odbioru. Bitrix24 wspiera też SCRUM Mastera w planowaniu i przeprowadzaniu codziennych spotkań na których w ciągu kilku minut omawiane są statusy i postępy prac.

Przegląd

Nieodłącznym etapem każdego etapu jest jego przegląd. Bitrix24 daje zespołowi narządzie pozwalające na zaplanowanie spotkań związanych z przeglądem danego etapu. Sprawdzonym narzędziem do wizualizacji postępów prac w projekcie jest widok Kanban. Członkowie zespołu podczas przeglądu sprintu omawiają zadania zrealizowane ale także te które z jakiś powodów powinny zostać dodane lub przeniesione do kolejnego sprintu. Wnioski i impuls do dalszych działań dają raporty pokazujące statystyki i obciążenie poszczególnych członków zespołu. Bitrix24 wpiera zespół w zakończeniu aktywnego sprintu i planowaniu kolejnych działań. Kończąc sprint mamy informacje ile story pointów w danym sprincie zostało zrealizowanych a ile się nie udało zrealizować. Dodatkowo system pozwala Scrum Mastera w przeniesieniu niezrealizowanych zadań do rejestru czy kolejnego sprintu.

SCRUM Bitrix24
Komunikacja Bitrix24

Retrospektywa

Retrospektywa to etap realizacji prac na którym omawiane są wszystkie aspekty związane z realizowanymi pracami w kontekście danego etapu projektu. Zespół ma możliwość pochylenia się nad sprawami które nie poszły tak jak planowaliśmy ale też na sukcesami. Omawiane są sprawy jak wykluczyć zagrożenia i usprawnić działania w projekcie. Bitrix24 wspiera zespół który może wykorzystać system w planowaniu spotkań, połączeniach wideo dla zespołów rozproszonych ułatwiają komunikację w zespole, co jest kluczowe w praktyce Scrum.

Metodyka Scrum jest elastycznym podejściem do zarządzania projektami, które promuje adaptację, współpracę i ciągłe doskonalenie. Narzędzia, takie jak Bitrix24, oferują funkcje wspierające metodykę Scrum, co umożliwia zespołom projektowym elastyczne i efektywne zarządzanie projektami. Dzięki temu połączeniu, zespoły mogą skuteczniej realizować projekty, inspekcjonować i adaptować się do zmieniających się warunków oraz osiągać sukces w dostarczaniu wartościowych produktów czy usług.

Linia

Obszar: CRM, Zarządzanie zadaniami, SCRUM
Technologia: Bitrix24